دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق ثبت با آقای احمدی، دوشنبه (28/01/96)  تاصفحه 240  .

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 15:14 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای درویشی به شرح ذیل می باشد: 

متون فقه 3  یک شنبه (03/02/96)  درساعت کلاسی 

حقوق مدنی 6 یک شنبه (27/01/96) درساعت کلاسی 

حقوق مدنی 5  یک شنبه (10/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق تطبیقی یک شنبه (10/02/96) در ساعت کلاسی 

رویه قضائی یک شنبه (10/02/96) ساعت 8 صبح

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 15:10 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای درویشی به شرح ذیل می باشد: 

حقوق بشر دراسلام    یک شنبه 20 /01/96 درساعت کلاسی 

حقوق اساسی 1        دوشنبه 21/01/96 درساعت کلاسی 

مقدمه علم حقوق       دوشنبه 04/02/96 درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 15:22 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای اکبری به شرح ذیل میباشد:  

کلیات حقوق جزا یک شنبه (14/09/95) امتحان ساعت 12 -  ازصفحه 45 تاصفحه 89 کتاب. 

حقوق جزای عمومی 3 یک شنبه (14/09/95) درساعت کلاسی ازصفحات (37 تا58 - 61 تا 76 - 174 تا 201)کتاب. 

حقوق جزای اختصاصی1 یک شنبه (14/09/95) در ساعت کلاسی ازصفحه 31 تا 96 کتاب. 

حقوق جزای اختصاصی 2 یک شنبه (14/09/95) درساعت کلاسی  ازاول کتاب تاآخر بحث اختلاس.

تاریخ ارسال: شنبه 29 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 13:39 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای رضائی به شرح ذیل می باشد: 

حقوق اساسی 1 : سه شنبه (02/09/95) ساعت 4:30 تا صفحه 77 کتاب 

حقوق اداری 2سه شنبه (02/09/95) ساعت 6:15 تا سراعمال اداری

تاریخ ارسال: شنبه 29 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 09:34 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای درویشی به شرح ذیل می باشد:  

حقوق کار دوشنبه 01/09/95 ساعت 11:30 فصل اول کتاب 

حقوق مدنی6  دوشنبه  01/09/95  ساعت 11:30 تا صفحه 109 کتاب 

رویه قضایی   دوشنبه  15/09/95  ساعت 11:30 تاصفحه 100 کتاب 

حقوق اداری1 دوشنبه 15/09/95  ساعت 11:30 تا سرمؤسسات حقوقی(پایان فصل دوم) 

حقوق مدنی 5  دوشنبه 15/09/95  ساعت 10:30  تا سرفصل طلاق 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 15:14 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای خانم دهنوی به شرح ذیل می باشد:   

مبانی علم اقتصاد دوشنبه  01/09/95 درساعت کلاسی فصلهای 1و2و3و5 کتاب  

مالیه عمومی  یک شنبه  07/09/95 ساعت 10 ( 6فصل اول کتاب)

تاریخ ارسال: دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 09:02 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای احمدی به شرح ذیل می باشد: 

حقوق مدنی7 یک شنبه 16/08/95 

حقوق مدنی4 دوشنبه  17/08/95 

حقوق مدنی 1 دوشنبه 17/08/95 

حقوق مدنی2 دوشنبه 24/08/95  

حقوق مدنی8 یک شنبه21/09/95 

حقوق مدنی3 یک شنبه 21/09/95

آئین دادرسی مدنی2 یک شنبه 21/09/95 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 07:57 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای خانم صحرایی به شرح ذیل می باشد: 

حقوق مدنی2 چهارشنبه (25/01/95 )ازابتدای جزوء تاصفحه 78 درساعت  11:30 

حقوق تجارت 2 چهارشنبه(01/02/95) جلداول کتاب درساعت 4:15 بعدالظهر 

حقوق تجارت4 چهارشنبه (01/02/95)ازابتدای کتاب تامبحث ارگانهای تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه وامور ورشکستگی  درساعت 2:30 دقیقه بعدالظهر 

حقوق تجارت ا  چهارشنبه (01/02/95)ازابتدای کتاب تا آخر مبحث اعمال تجاری تبعی درساعت 9:45

حقوق مدنی 1  چهارشنبه(01/02/95) کل جزوء درساعت 12

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 15:02 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

تاریخ امتحان میان ترم حقوق مدنی6 به روزیک شنبه (29/01/95) تغییر داده شد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 12:41 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق مدنی 6 روزیک شنبه (22/01/1395)درساعت کلاسی برگزارخواهدشد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 13:51 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای درویشی به شرح ذیل می باشد: 

حقوق بشردراسلام: یک شنبه (16/12/1393)درساعت کلاسی 

حقوق تطبیقی: دوشنبه(17/12/94)درساعت کلاسی 

حقوق مدنی5: (22/01/95) درساعت کلاسی 

حقوق کار: (23/01/95) درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 09:16 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای اکبری به شرح ذیل می باشد:  

حقوق ثبت: روز یک شنبه(16/12/1394) از اول کتاب تا صفحه 58 درساعت 11 

کیفرشناسی: روز دوشنبه(10/12/1394)ازصفحه 17 تا  51 کتاب درساعت 11 

جرم شناسی: روز دوشنبه (17/12/1394)ازصفحه 23 تا  73 کتاب در ساعت کلاسی 

حقوق جزای عمومی 2: روز یک شنبه(16/12/1394)ازصفحه 15تا49 و  صفحه 53 تا 63 و صفحه 74 تا84 درساعت کلاسی 

بزهکاری اطفال: روز یک شنبه(09/12/1394)از صفحه 27 تا 79 کتاب در ساعت 11  

حقوق جزای اختصاصی3: (23/01/95) ازصفحه 47 تا 123 کتاب درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 11:15 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای باقری به شرح ذیل می باشد: 

 

 آئین دادرسی مدنی3 دوشنبه(16/09/94) ساعت 13 تاصفحه 140 کتاب 

 

آئین دادرسی مدنی2  دوشنبه(16/09/94) ساعت 10 تاصفحه 103کتاب  

 

آئین دادرسی مدنی 1 دوشنبه(16/09/94) ساعت 9.30  تاصفحه 120کتاب 

 

حقوق جزای عمومی2 دوشنبه(16/09/94) ساعت 10.30 تاصفحه 120 کتاب 

 

آئین دادرسی کیفری 1 دوشنبه(16/09/94) ساعت 11 تا صفحه 150 کتاب  

 

آئین دادرسی کیفری 2دوشنبه(16/09/94) ساعت 11.30 تا صفحه 310کتاب 

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 07:50 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای خانم احراری به شرح ذیل می باشد: 

 

حقوق مدنی 3 یک شنبه (08/09/94) ازفصل 4 آثارعقد تا آخرکتاب 

حقوق مدنی 7 سه شنبه(10/09/94)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 07:57 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای صیادزاده به شرح ذیل می باشد:

حقوق اساسی1 : پنج شنبه(28/08/94) ساعت 5 بعدازظهر،امتحان ازکل کتاب

حقوق اساسی 2 : پنج شنبه(28/08/94) ساعت 3 بعدازظهر،امتحان ازکل کتاب

حقوق بین الملل خصوصی 2 : پنج شنبه(28/08/94) ساعت 3 بعدازظهر، امتحان تاصفحه 146

مقدمه علم حقوق: چهارشنبه(04/09/94) ساعت 30/5 دقیقه بعدازظهر،امتحان ازکل کتاب

حقوق بین الملل عمومی1 : چهارشنبه(04/09/94) ساعت 30/5 دقیقه بعدازظهر،امتحان ازکل کتاب

ادله اثبات دعوی : چهارشنبه(04/09/94) ساعت 30/5 دقیقه بعدازظهر،امتحان ازکل کتاب

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 10:15 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای پرهون به شرح ذیل می باشد:

پنج شنبه(12/09/94)حقوق تجارت3

پنج شنبه(12/09/94)حقو ق اداری2

تاریخ ارسال: یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 10:03 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق کار سه شنبه (26/08/94) برگزارمی گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 16 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 15:14 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس مالیه عمومی هفته آینده روزچهارشنبه (20/08/94)درساعت کلاسی برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 14:50 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس مبانی علم اقتصاد هفته آینده چهارشنبه (13/08/94) درساعت کلاسی برگزار می گردد. 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 13:37 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 104 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات